اس ام اس های فلسفی

پیامک فلسفی

پیامک فلسفی جدید،جملات فلسفی هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند رودخانه ها آب خود را مصرف نمیکنند…