0

تعرفه و امکانات نسخه های مختلف کاپنل

  پایین ترین تعرفه و بیشترین امکانات موجود در بین سامانه های پیام انبوه را برای شما فراهم آورده ایم؛ پنل های مختلف پیامک انبوه کاپنل را با یکدیگر مقایسه و پنل متناسب با نیاز خود را انتخاب نمایید.

در کمتر از یک دقیقه پس از سفارش، پیام رسانی خود را آغاز کنید.

کاپنل الماسی
359 هزارتومان
ارسال پیامک متنی تکی و انبوه
ارسال پیام صوتی تکی و انبوه
ارسال ایمیل انبوه
مشاهده گزارش های ارسال
بازگشت اعتبار پیام های ناموفق
ارسال محله ای و منطقه ای
ارسال به کد پستی
ارسال با استفاده از نقشه
ارسال بر اساس دکل
ارسال به مشاغل و اصناف
ارسال بر اساس سن و جنسیت
ارسال از بانک ویژه
ارسال کلمات کلیدی
ارسال نظیر به نظیر
ارسال با وب سرویس
ارسال بر اساس پترن
لیست سیاه ارسال
منشی پیام های دریافتی
تهیه خروجی از پیام ها
تعیین پیام های پیش فرض
دفترچه تلفن
باشگاه مشتریان
پاسخگوی خودکار
مسابقه
نظرسنجی
ارسال خودکار کاتالوگ به ایمیل
منشی عضویت
تبریکات
اعطای هدایا به کاربران
اقساط
اخطاریه
نوبت دهی
انتقادات و پیشنهادات
کدخوان
انتقال دهنده
کنترل از موبایل
پشتیبانی 24 ساعته
درخواست خط خدماتی
شارژ آنلاین حساب
گزارشات مالی
خرید خط اختصاصی
خطوط اشتراکی رند
خطوط اشتراکی عمومی
تعرفه اپراتور 5001 و 5009 = 11/5 ريال
تعرفه اپراتور 5002 و 5005 = 12/1 ريال
تعرفه اپراتور 5004 = 12/1 ريال
تعرفه اپراتور 1000 = 14/5 ريال
تعرفه اپراتور 2000 = 14/5 ريال
تعرفه اپراتور 3000 = 14/5 ريال
تعرفه اپراتور 021 = 13/2 ريال
تعرفه ارسال پیام صوتی = 1/8 ريال
2000 پیامک هدیه
359،000 تومان
کاپنل طلایی
179 هزارتومان
ارسال پیامک متنی تکی و انبوه
ارسال پیام صوتی تکی و انبوه
ارسال ایمیل انبوه
مشاهده گزارش های ارسال
بازگشت اعتبار پیام های ناموفق
ارسال محله ای و منطقه ای
ارسال به کد پستی
ارسال با استفاده از نقشه
ارسال بر اساس دکل
ارسال به مشاغل و اصناف
ارسال بر اساس سن و جنسیت
ارسال از بانک ویژه
ارسال کلمات کلیدی
ارسال نظیر به نظیر
ارسال با وب سرویس
ارسال بر اساس پترن
لیست سیاه ارسال
منشی پیام های دریافتی
تهیه خروجی از پیام ها
تعیین پیام های پیش فرض
دفترچه تلفن
باشگاه مشتریان
پاسخگوی خودکار
مسابقه
نظرسنجی
ارسال خودکار کاتالوگ به ایمیل
منشی عضویت
تبریکات
اعطای هدایا به کاربران
اقساط
اخطاریه
نوبت دهی
انتقادات و پیشنهادات
کدخوان
انتقال دهنده
کنترل از موبایل
پشتیبانی 24 ساعته
درخواست خط خدماتی
شارژ آنلاین حساب
گزارشات مالی
خرید خط اختصاصی
خطوط اشتراکی رند
خطوط اشتراکی عمومی
تعرفه اپراتور 5001 و 5009 = 13/8 ريال
تعرفه اپراتور 5002 و 5005 = 14/5 ريال
تعرفه اپراتور 5004 = 14/5 ريال
تعرفه اپراتور 1000 = 17/4 ريال
تعرفه اپراتور 2000 = 17/4 ريال
تعرفه اپراتور 3000 = 17/4 ريال
تعرفه اپراتور 021 = 15/9 ريال
تعرفه ارسال پیام صوتی = 2/2 ريال
1200 پیامک هدیه
179،000 تومان
کاپنل نقره ای
89 هزارتومان
ارسال پیامک متنی تکی و انبوه
ارسال پیام صوتی تکی و انبوه
ارسال ایمیل انبوه
مشاهده گزارش های ارسال
بازگشت اعتبار پیام های ناموفق
ارسال محله ای و منطقه ای
ارسال به کد پستی
 
ارسال بر اساس دکل
 
ارسال بر اساس سن و جنسیت
 
ارسال کلمات کلیدی
ارسال نظیر به نظیر
 
 
لیست سیاه ارسال
منشی پیام های دریافتی
تهیه خروجی از پیام ها
تعیین پیام های پیش فرض
دفترچه تلفن
باشگاه مشتریان
پاسخگوی خودکار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کنترل از موبایل
پشتیبانی 24 ساعته
 
شارژ آنلاین حساب
گزارشات مالی
خرید خط اختصاصی
خطوط اشتراکی رند
خطوط اشتراکی عمومی
تعرفه اپراتور 5001 و 5009 = 15/5 ريال
تعرفه اپراتور 5002 و 5005 = 16/3 ريال
تعرفه اپراتور 5004 = 16/3 ريال
تعرفه اپراتور 1000 = 19/5 ريال
تعرفه اپراتور 2000 = 19/5 ريال
تعرفه اپراتور 3000 = 19/5 ريال
تعرفه اپراتور 021 = 17/9 ريال
تعرفه ارسال پیام صوتی = 2/5 ريال
800 پیامک هدیه
89،000 تومان
کاپنل برنزی
25 هزارتومان
ارسال پیامک متنی تکی و انبوه
ارسال پیام صوتی تکی و انبوه
ارسال ایمیل انبوه
مشاهده گزارش های ارسال
بازگشت اعتبار پیام های ناموفق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لیست سیاه ارسال
منشی پیام های دریافتی
تهیه خروجی از پیام ها
تعیین پیام های پیش فرض
دفترچه تلفن
باشگاه مشتریان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کنترل از موبایل
پشتیبانی 24 ساعته
 
شارژ آنلاین حساب
گزارشات مالی
خرید خط اختصاصی
خطوط اشتراکی رند
خطوط اشتراکی عمومی
تعرفه اپراتور 5001 و 5009 = 17/0 ريال
تعرفه اپراتور 5002 و 5005 = 17/9 ريال
تعرفه اپراتور 5004 = 17/9 ريال
تعرفه اپراتور 1000 = 21/4 ريال
تعرفه اپراتور 2000 = 21/4 ريال
تعرفه اپراتور 3000 = 21/4 ريال
تعرفه اپراتور 021 = 19/5 ريال
تعرفه ارسال پیام صوتی = 2/7 ريال
300 پیامک هدیه
25،000 تومان

0